• +993 12 40-71-71
  • kabulhana@textile.gov.tm

Balkanly dokmaçylar ussatlyklaryny görkezdiler

  15.02.2021

Balkan welaýatynyň Serdar şäheriniň medeniýet öýünde «Arkadagly Diýarda gözelligiň nusgasy — dokmaçy gelin-gyzlar» atly bäsleşigiň welaýat tapgyry geçirildi.

Bu bäsleşigi Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi geňeşi, Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkezi we Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrligi bilelikde yglan etdi.

Bäsleşigiň şertlerine laýyklykda, dokmaçy zenanlar Türkmenistanyň Prezidentiniň «Enä tagzym — mukaddeslige tagzym» atly kitabynyň zenan ykbalyna ýetirýän täsirini, durmuşdaky ähmiýetini wasp etdiler.

Wideoşekilleriň üsti bilen welaýatyň etrap-şäherlerinde el işlerinde ulanylýan gadymy we häzirki zaman nagyşlaryny we olaryň döreýşi, gelip çykyşy hakynda gürrüň berdiler.

Eminler toparynyň gelen netijesine laýyklykda, Serdar şäherindäki «Balkandokma» ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň egirme enjamynyň operatory Bagtygözel Jommyýewa bilen darak enjamynyň operatory Gurbansoltan Maryýewa birinji, Bereket tikin fabriginiň tikinçileri Gunça Seýitmämmedowa we Nurnabat Nurlyýewa ikinji, Magtymguly etrabyndaky tikin we aýakgap fabrikler toplumynyň tikin önümçiliginiň tikinçisi Tawus Mollaýewa hem-de biçimçisi Gülälek Gurbanowa üçünji orunlary eýelediler.