• +993 12 40-71-71
  • kabulhana@textile.gov.tm

Wagyz-nesihat maslahaty geçirildi

  02.04.2021

Ýakynda Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrliginiň Aşgabat şäherindäki Mehanika tehnologiki orta hünär okuw mekdebinde wagyz nesihat maslahaty geçirildi. Maslahat «Türkmenistan ― parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynda ýurdumyzda bellenip geçiljek şanly wakalar ― Garaşsyzlygymyzyň 30 ýyllygy we Aşgabat şäheriniň 140 ýyllygy mynasybetli medeni çäreleriň meýilnamasyna laýyklykda guraldy.

Wagyz-nesihat çäresinde çykyş edenler Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň alyp barýan oňyn döwleti syýasaty, ýurdumyzyň dürli ulgamlarynda gazanylýan üstünlikler we geljekki wezipeler barada giňişleýin gürrüň etdiler.