• +993 12 40-71-71
  • kabulhana@textile.gov.tm

«Türkmengaz» döwlet konserni bäsleşik yglan edýär: 22.11.2018 по 09.01.2019

  30.11.2018

«Türkmengaz» döwlet konserni material-tehniki serişdelerini satyn almak boýunça № T/GAZ-105 belgili açyk Bäsleşik yglan edýär

Lot №6 – soňlugy bilen bilelikdäki kärhana döretmek bilen, öndürijilik kuwwaty 100 müň tonna dürli diametrli göni tikinli polat turbalaryny öndürýän turba zawodyny taslamak we «açaryny gowşurmak» şerti bilen gurmak üçin «tehniki-ykdysady esaslandyrmany» we «tehniki talaby» işläp düzmek

Bäsleşige gatnaşmaga isleg bildirýänler Aşgabat ş. 1939, Arçabil şaýoly 56, «Türkmengaz» DK, 13-nji gat salgysy bilen ýüz tutup:

- bäsleşige gatnaşmaga isleg bildirýäniň doly ady, hukuk ýagdaýy, hasaba alnan ýurdy, bank rekwizitleri hakynda maglumatlary görkezip ýazmaça görnüşde arza tabşyrmaly;

- «Döwlet zerurlyklary üçin harytlar bilen üpjün etmek, işleri ýerine ýetirmek, hyzmatlary etmek boýunça bäsleşikler hakynda» Türkmenistanyň Kanuny, «Bäsleşikleri geçirmekligiň düzgünleri» we bäsleşige gatnaşmak üçin gerekli resminamalar bilen tanyş bolmaly;

- Lotuň häsiýetnamasyny, degişli tehniki talaplary we şertnamanyň esasy şertlerini almaly;

- Yzyna gaýtarmasyzlyk şerti bilen bäsleşige gatnaşmak üçin bir Lotuň bahasy 500 (bäş ýüz) amerikan dollary möçberde ýa-da şu barabarlykda manat görnüşinde (GBS-i we bank harajatlaryny hasaba almazdan) töleg tölemek üçin hasap belgisini almaly.

Gerekli bolan ähli maglumatlary http://www.oilgas.gov.tm/ internet salgysyndan ýa-da ýokarda görkezilen salgy boýunça alyp bilersiňiz.

Elektron salgymyz: turkmengaz@online.tm

Habarlaşmak üçin telefonlar: 40- 37-45 (faks), 40-37-39, 40-37-40, 40-37-41, 40-37-42

Bäsleşik boýunça teklipler — 09.01.2019 ýyla, ýerli wagt bilen 12:00-a çenli kabul edilýär.

Görkezilen seneden giç gelen teklipler kabul edilmeýär.

Pul serişdelerini geçirmek üçin hasap belgisi ýazmaça arza tabşyrylan mahaly habar berilýär.

Bildiriş neşir edilen pursatyndan başlap bäsleşik üçin doly görnüşde teklip ýerleşdirilen, degişli möhür bilen kepillendirilen bukja ýokarda görkezilen salga ugradylyp, hasaba pul serişdeleriniň geçirilenden soň seljerilip başlanjakdyr.

Bäsleşik bukjasynda hökmany suratda anketanyň elektron nusgasy, şertnamanyň esasy şertleri («Word» formatda) we tehniki-ykdysady ýöriteleşmeleri («Excel» formatda) bolmalydyr.

Elektron salgymyz: turkmengaz@online.tm

«Türkmengaz» DK-nyň internet salgysy: http://www.oilgas.gov.tm/

Goşmaça maglumat almak üçin şu ýere basyň