• +993 12 40-71-71
  • kabulhana@textile.gov.tm
work-image

Gündogar sebitde pile ýygymy barha gyzgalaňly häsiýete eýe bolýar

  14.05.2024
Lebap welaýatynyň ýüpekçileri irki möhletde pile ýygymyna girişdiler we bu möhüm çäre barha gyzgalaňly häsiýete eýe bolýar. Bu bolsa, sebitde ýüpekçilik boýunça işleriň guramaçylykly ýola goýlandygynyň, gurçuk idetmekligiň agrotehniki kadalarynyň doly berjaý edilýändiginiň buýsandyryjy netijeleridir....
Dowamy
work-image

2024-nji ýylyň dört aýynda Türkmenistanyň jemi içerki önüminiň görkezijileri 6,3 göterim artdy

  14.05.2024
2024-nji ýylyň dört aýynda Türkmenistanyň jemi içerki önüminiň görkezijileri 6,3 göterim artdy. Bu barada sanly ulgam boýunça geçirilen maslahatda Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary H.Geldimyradow habar berdi....
Dowamy
work-image

TDHÇMB-nyň söwdalarynda geleşikleriň jemi bahasy ABŞ-nyň 41 million 833 müň dollaryndan gowrak boldy

  14.05.2024
Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 20-si hasaba alyndy....
Dowamy
work-image

Bereketli tikinçiler ýokary ösüşleri gazanýarlar

  28.04.2024
Balkan welaýatynyň Bereket etrap merkezindäki Tikin fabrigi ýylyň-ýylyna ýokary önümçilik görkezijilerini gazanýan kärhanalaryň biri. Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrliginiň düzümindäki bu öňdebaryjy kärhananyň tikinçileri milli ykdysadyýetimiziň möhüm pudagynyň ösüşine mynasyp goşantlaryny goşýarlar. ...
Dowamy
work-image

Gowaça ekişi gyzgalaňly dowam edýär

  28.04.2024
Lebap welaýatynda şu oba hojalyk ýylynda 130 müň gektar ýere gowaça ekilip, ondan bol pagta hasylyny almaklyk göz öňünde tutulýar. Şu maksat bilen, gündogar sebitiň ähli etraplarynda örän jogapkärli möwsüm – geljekki bol hasylyň ykbalyny kesgitleýän gowaça ekişi guramaçylykly dowam etdirilýär. ...
Dowamy