• +993 12 40-71-71
  • kabulhana@textile.gov.tm
work-image

TDHÇMB-nyň söwdalarynda geleşikleriň jemi bahasy ABŞ-nyň 22 million 105 müň dollaryndan gowrak boldy

  19.12.2023
Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 51-si hasaba alyndy....
Dowamy
work-image

Ýurdumyzyň Täze ýyl Baş arçasynyň yşyklary ýakyldy

  16.12.2023
Düýn hemmeler üçin uzak garaşylan, şatlykly we mähriban baýramyň — Täze ýylyň ýetip gelýändigini alamatlandyryp, ýurdumyzyň Baş arçasy nurana öwüşginde ýalkym saçdy....
Dowamy
work-image

Daşoguzly dokmaçylaryň öndürýän «Ring» belgili pagta ýüplügine isleg uly

  14.12.2023
Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrliginiň Daşoguz pagta egriji fabriginiň önümleri dünýä we içerki dokma bazarlarynda meşhurlyk gazandy. Önümleri sarp edijileriň sanynyň barha artmagy hem muňa şaýatlyk edýär....
Dowamy
work-image

Türkmenistanyň Prezidenti Bitaraplyk binasyna gül goýmak dabarasyna gatnaşdy

  13.12.2023
Düýn halkymyz Halkara Bitaraplyk gününi we Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasy tarapyndan Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygy hakynda Kararnamanyň kabul edilmeginiň 28 ýyllygyny giňden belleýär. Bu şanly baýramçylyk parahatçylygy, durnuklylygy, ähli döwletler bilen özara hormat goýmak we deňhukukly hyzmatd...
Dowamy
work-image

Türkmenistan - Türkiýe: ykdysady hyzmatdaşlygy ösdürmegiň ýolunda

  07.12.2023
Düýn geçirilen Türkmen-türk işewürlik maslahatynyň esasy meselesi geljek üçin ägirt uly mümkinçilikleri hasaba almak arkaly ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygy işjeňleşdirmekden ybarat boldy. Forumy açmak bilen, oňa gatnaşyjylar okgunly ösdürilýän ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň nukdaýnazaryndan çäräniň möhüm ähmiýetini bellediler...
Dowamy