• +993 12 40-71-71
  • info@textile.gov.tm
work-image

Russiýanyň türkmen dokmasyna islegi artýar

  12.07.2020
«Türkmenistanyň we Russiýa Federasiýasynyň dokma senagatynda eksport kuwwaty we importa bolan islegleri hem-de birža işinde hyzmatdaşlygyň geljegi» atly mowzuk boýunça iki ýurduň Söwda-senagat edaralarynyň arasynda iş maslahaty geçirildi ― diýip, TDH habar berýär....
Dowamy
work-image

Aşgabadyň Dokma toplumy ýumşak oýnawaçlaryň görnüşini köpeldýär

  12.07.2020
Aşgabadyň Dokma toplumyndaky önümçilik «Diňe ýokary hilli harytlar» diýen ýörelgä eýerilip alnyp barylýar. Geçen ýyl bu ýerde çagalara niýetlenip, ýörite ýumşak oýunjaklar bölüminiň işi hem ýola goýuldy ― diýip, «Türkmenistan» gazeti habar berýär....
Dowamy
work-image

​Dokma Önümçiligi

  22.05.2020
Dokma ulgamy boýunça bimäçe iri senagat düzümleriniň «çig mal - taýýar önümler» ýörelgesiniň çäklerinde işlemegi bu usulyň has netijelidigini görkezdi. Özleriniň mümkinçilikleri boýunça täsin bolan, Merkezi Aziýa sebitinde iri kärhanalar hasaplanylýan Ruhabadyň dokma toplumy, Aşgabadyň dokma toplumy, «Gap-Türkmen» ýapy...
Dowamy
work-image

Daşoguzdaky «Çeper» tikin fabriginde 100-den gowrak görnüşli tikin önümleri öndürilýär

  08.02.2020
Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrliginiň Daşoguz şäherindäki «Çeper» tikin fabriginde ýylyň ilkinji günlerinden başlap çagalar hem-de uly ýaşly adamlar üçin iň täze biçüwde egin-eşikleriň täze görnüşi tikilip başlandy. Bu ýerde geçen ýylda jemi 11 million 112 müň manatlykdan gowrak önüm öndürilip, ýyllyk meýilnama ...
Dowamy
work-image

Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrligi halkara “Heimtextile-2020” sergisine gatnaşar

  07.01.2020
Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrligi indi bäş ýyl bäri öz önümleri bilen her ýyl geçirilýän “Heimtextile-2020” halkara sergisine gatnaşýar. Soňky iki ýylyň dowamynda bolsa, halkara derejesinde geçirilýän sergileriň ählisine gatnaşmagy ýola goýdy. ...
Dowamy