• +993 12 40-71-71
  • kabulhana@textile.gov.tm

«Arkadagly Ýaşlar» žurnalynyň 10-njy sany okyjylara gowuşdy

  04.11.2023

Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşiniň ýanyndaky «Arkadagly Ýaşlar» žurnalynyň 10-njy sany okyjylara ýetirildi. Žurnalyň edebi işgärleri az wagtyň içinde toplanan tejribe bilen onuň ýene-de bir täsirli sanyny taýýarlapdyrlar.

Neşiriň täze sany Türkmenistanyň «Arkadag» medalynyň döredilmegine we hormatly Prezidentimiziň Türkmenistanyň Mejlisiniň Karary bilen onuň ilkinji eýesi bolmagyna bagyşlanan makala bilen açylýar. «El hünäri il gezer» atly makala bolsa Gahryman Arkadagymyzyň Hytaý Halk Respublikasyna iş saparynyň täsirlerinden döräpdir. «Arkadagly ýaşlar milli gymmatlyklarymyzy dünýä ýaýýar» diýen ganatly sözlem bilen başlanýan makalada Milli Liderimiziň agtyklarynyň dünýäniň iň köp ilatly döwletinde türkmen alajasyny örmek ussatlygyny görkezişi barada gürrüň edilýär.

«Ýaşlar we sebitleriň durnukly ösüşi» atly makala ýaşlaryň hukuklaryny goraýan kanunçylyk namalaryna bagyşlanypdyr. Ugurdaş pikir «Döwrebap bilim ulgamy we ýaşlar» atly makalada hem dowam etdirilýär.

Žurnalyň döredijilik topary oktýabr aýynda bellenilen Hatyra gününe bagyşlanan makalany hem okyjylar bilen paýlaşypdyr. Täsirli çykyşlaryň ýene biri «Arkadag şäheri – bagtyň şäheri» diýlip atlandyrylýar.

Döwletli Diýarymyzda däbe öwrülen Wena baly şu ýyl ilkinji gezek Arkadag şäherinde geçirildi. Şeýle-de, «Arkadagyň säheri» diýen at bilen geçirilen halkara kinofestiwal dünýä jemgyýetçiliginde uly seslenmä eýe boldy. Žurnalyň sahypalarynda bu halkara çäreleriň ikisine hem täsirli makalalar bilen orun berlipdir.

Neşiriň ýubileý sanynda iňlis dilinde paýlaşylan ilkinji makala Garagum sährasynyň gymmatlyklaryna bagyşlanýar. Rus dilindäki ilkinji makalada bolsa ýurdumyzyň halkara gatnaşyklarynda ykdysady syýasatyň ornuna üns çekilýär.

Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygyna bagyşlanan täsirli makalalar neşiriň bu sanynda hem ýerleşdirilipdir. Olar «Magtymguly, waspyň dillerde dessan» we «Magtymgulynyň ilkinji ýadygärliginiň gurulmagynyň taryhy» (rus dilinde) diýlip atlandyrylýar.

«Myrat tapan yhlas» atly makala türkmenistanly ýaş alymyň ylmy gözlegleriniň önümçilige ornaşdyrylyp başlandygy barada gürrüň berilýär. Iňlis dilindäki makalalaryň biri hem ýaşlaryň ylmy gözleglerine bagyşlanypdyr.

«Harpdan owal edep» ady bilen özüne çekýän makalada halkymyzyň çaga terbiýesine berýän ähmiýeti dogrusynda söhbet edilýär.

Belli suratkeş Yzzat Gylyjowa bagyşlanan täsirli makala «Asyryň ussat nakgaşy» diýlip atlandyrylýar.

«Bu aýda kimler doguldy?», «Oktýabryň täsin tagamlary» (iňlis dilinde), «Türkmen tälimçisi birinji orunda» ýaly makalalar hem iňňän täsirli bolupdyr. Däp bolşy ýaly, žurnalyň ahyrky sahypalarynda «Ýaş waspçy» bäsleşiginiň ýeňijisi yglan edilýär.