• +993 12 40-71-71
  • kabulhana@textile.gov.tm

​“Ýeňiş” tikin fabrigi Türkmenistanyň Dokma senagatynyň ösüşinde öňdeligi saklaýar

  14.01.2021

2020-nji ýylyň netijeleri boýunça, Marynyň “Ýeňiş” tikin fabriginiň Türkmenistanyň dokma senagatyna degişli edaralarynyň arasynda öňdebaryjy ornuny saklap gelendigini ýene-de bir gezek tassyklanyldy. Ýylyň dowamynda fabrik 31 million manatdan gowrak önüm öndürdi. Bu görkeziji 2019-njy ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 9 million manat köpdür.

Hytaý döwletinden satyn alnan 70 sany täze tikin maşyny, geçen ýylky iş prosesine düýpli düzedişler girizdi. Tikinçiler we mehanikler 2013-nji ýylda häzirki zaman Ýaponiýanyň “Juki” tikin maşynlary bilen işlemäge girişdiler. Olaryň 150-den gowragy ornaşdyryldy. Şondan soň zawodyň önümçilik derejesi we mukdary ýokarlanyp başlady.

Egin-eşikleriň görnüşi hem ep-esli giňelip başlady. Öndürilen önümleriň arasynda esasan ulular we çagalar üçin niýetlenilen köýneklere bolan isleg has hem artdy.

Häzirki wagtda kärhananyň önümleri diňe bir Maryda däl, eýsem ýurduň ähli künjeklerinde-de üstünlikli satylýar.

Kärhanada ulanylýan matalar içerki önümçilikde öndürilýär. Olar, esasan, tebigy pagta sapaklaryny ulanmaga ünsi jemleýän Ahal welaýatyndaky Ruhabat dokma toplumynyň hyzmatdaşlaryndan gelýär.

“Ýeňiş” tikin fabrigi, erkekleriň köýneklerinden başga-da, awtoulag oturgyçlary üçin kürsüleri, hammamlar üçin halatlary, mekdep okuwçylarynyň eşiklerini, türgenler üçin eşikleri, şeýle hem döwlet kärhanalary we işewürlik merkezleri üçin agyz-burun örtüklerini tikýär.

Önümleriň onlarça ady bar we geljekki önümiň her kämilleşdirilen nusgasy elmydama berk hünärmenleriň gözegçiliginden geçýär. Diňe şondan soň kärhana önümçiligi ýola goýýar. Kärhananyň elmydama üstünlik gazanmagy maksat edinýän agzybir işgärleri takyk we sazlaşykly işleýärler.