• +993 12 40-71-71
  • kabulhana@textile.gov.tm
work-image

Daşoguz pagta egiriji kärhanasynda bäş dürli ýüplük öndürilýär

  12.07.2020
Daşoguz şäherindäki pagta egriji kärhanasynyň işçi-hünärmenleri şu ýylyň alty aýlyk meýilnamasyny artygy bilen berjaý etmek, şanly baýramçylygymyza toý sowgadyny taýýarlamak maksady bilen önümçiligiň ähli ugurlary boýunça ýokary netijeler görkezýärler ― diýip, «Türkmenistan» gazeti habar berýär....
Dowamy
work-image

Gökdepedäki dokma toplumynyň önümleri dünýä bazaryna çykýar

  12.07.2020
Gökdepe etrabyndaky Dokma toplumynda çig maly gaýtadan işlemekden başlap, taýýar önümleri çykarmaga çenli ähli işler dünýä ülňülerine laýyk, ýokary hil derejesinde ýerine ýetirilýär ― diýip, «Türkmenistan» gazeti habar berýär....
Dowamy
work-image

Türkmenistan Russiýa eksportyň täze mümkinçiliklerini açýar

  12.07.2020
2-nji iýulda wideoaragatnaşyk arkaly Russiýa Federasiýasynyň «Astrahan söwda-senagat palatasy» birleşmesiniň ýolbaşçylary bilen ikitaraplaýyn eksport-import dolanşygynyň ösdürilmeginiň mümkinçiliklerini maslahatlaşmak boýunça gepleşikler geçirildi....
Dowamy
work-image

Aşgabatda we Gumdagda dokma önümleriniň täze dükanlary açyldy

  12.07.2020
17-nji iýunda Aşgabat şäheriniň A.Nyýazow köçesiniň ugrunda hem-de Balkan welaýatynyň Gumdag şäherinde Dokma senagaty ministrliginiň söwda dükanlarynyň täze toplumy açyldy ― diýip, TDH ýazýar....
Dowamy
work-image

Russiýanyň türkmen dokmasyna islegi artýar

  12.07.2020
«Türkmenistanyň we Russiýa Federasiýasynyň dokma senagatynda eksport kuwwaty we importa bolan islegleri hem-de birža işinde hyzmatdaşlygyň geljegi» atly mowzuk boýunça iki ýurduň Söwda-senagat edaralarynyň arasynda iş maslahaty geçirildi ― diýip, TDH habar berýär....
Dowamy