• +993 12 40-71-71
  • kabulhana@textile.gov.tm
work-image

Marynyň gön zawody we Bäherdeniň tikin fabrigi paýdarlar jemgyýetine öwrüler

  27.08.2020
Häzirki wagtda, Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrliginiň garamagyndaky birnäçe kärhanalary paýdarlar jemgyýetine öwürmek boýunça işler alnyp barylýar. Bu barada, Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisinde wise-premýer Ç.Gylyjow hasabatynda belläp geçdi....
Dowamy
work-image

Türkmenistanyň dokma senagaty halk hojalygynyň ösüşiniň esasy pudagydyr

  27.08.2020
Döwletimiziň ykdysadyýetiniň çalt we ýokary depgin bilen ösmeginiň esasy ugurlaryny şeýle-de halkara bazarynda türkmen önümleriniň bäsdeşlige ukyplydygyny görkezýän pudaklaryň biri ýurdumyzyň dokma senagaty bolup durýar. ...
Dowamy
work-image

​Ýüpek önümçiligi

  14.08.2020
Türkmen halkynyň medeni mirasynyň ajaýyp däpleriniň biri bolan ýüpekçilik - dokma senagatynyň geljegi uly ugurlarynyň biri bolup durýar. Onuň taryhy Tiirkmenistanda müňýyllyklaryň jümmüşine aralaşýar. Ýüpek «keteniden» tikilen egin-eşikler türkmen zenanynyň gadymdan gelýän milli lybaslarydyr. ...
Dowamy
work-image

Türkmenabadyň pagta egirme fabriginde eksportyň mukdary artýar

  13.07.2020
Türkmenabadyň pagta egirme fabriginde ýylyň başyndan bäri 3570,8 tonna ýüplük eksporta ugradyldy. Bu kärhananyň önüminiň agramly bölegidir. Şu döwürde bu ýerde öndürilen önümiň umumy mukdary 3600 tonna barabar boldy. Kärhananyň ýüplüklerini Türkiýäniň, Birleşen Arap Emirlikleriniň, Beýik Britaniýanyň, Gyrgyzystan Respu...
Dowamy
work-image

Türkmenistanyň we Sankt-Peterburgyň işewürleriniň arasynda wideogepleşikler geçirildi

  12.07.2020
Göni aragatnaşyk arkaly Türkmenistanyň we Russiýa Federasiýasynyň Sankt-Peterburg şäheriniň işewür toparynyň arasynda geçirilen duşuşygyň gün tertibine özara bähbitli söwda-ykdysady gatnaşyklary ösdürmek meseleleri girizildi ― diýip, TDH habar berýär.Türkmen tarapyna Söwda-senagat edarasynyň, Senagatçylar we telekeçile...
Dowamy