• +993 12 40-71-71
  • kabulhana@textile.gov.tm
work-image

Türkmenistanyň Ykdysady üstünlikleriniň sergisinde ýurdumyzyň dokma önümleri görkezildi

  20.09.2020
19-20-nji sentýabr aralygynda Aşgabat şäherinde şanly Garaşsyzlygymyzyň 29 ýyllyk baýramçylygy mynasybetli ýurdumyzyň ykdysady ösüşlerine bagyşlanylyp sergi geçirildi....
Dowamy
work-image

Aşgabatda täze ýerli aýakgap we egin-eşik dükanlary açyldy

  16.09.2020
Aşgabat şäheriniň Oguzhan köçesiniň 3-nji jaýynda Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrliginiň garamagyndaky 5 sany ýöriteleşdirilen dükan açyldy....
Dowamy
work-image

Marynyň gön zawody we Bäherdeniň tikin fabrigi paýdarlar jemgyýetine öwrüler

  27.08.2020
Häzirki wagtda, Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrliginiň garamagyndaky birnäçe kärhanalary paýdarlar jemgyýetine öwürmek boýunça işler alnyp barylýar. Bu barada, Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisinde wise-premýer Ç.Gylyjow hasabatynda belläp geçdi....
Dowamy
work-image

Türkmenistanyň dokma senagaty halk hojalygynyň ösüşiniň esasy pudagydyr

  27.08.2020
Döwletimiziň ykdysadyýetiniň çalt we ýokary depgin bilen ösmeginiň esasy ugurlaryny şeýle-de halkara bazarynda türkmen önümleriniň bäsdeşlige ukyplydygyny görkezýän pudaklaryň biri ýurdumyzyň dokma senagaty bolup durýar. ...
Dowamy
work-image

​Ýüpek önümçiligi

  14.08.2020
Türkmen halkynyň medeni mirasynyň ajaýyp däpleriniň biri bolan ýüpekçilik - dokma senagatynyň geljegi uly ugurlarynyň biri bolup durýar. Onuň taryhy Tiirkmenistanda müňýyllyklaryň jümmüşine aralaşýar. Ýüpek «keteniden» tikilen egin-eşikler türkmen zenanynyň gadymdan gelýän milli lybaslarydyr. ...
Dowamy